jan
09

Evaluatie Energiecampagne 2023

Eind 2022 is er door vele (Haagse) burgers een bedrag gedoneerd aan SFDH om mensen met een krappe beurs te helpen met de hoge energiekosten. Velen hebben daar gehoor aan gegeven en daardoor was er een totaalbedrag van € 177.055,- beschikbaar voor heel 2023. Nogmaals willen wij onze dank uitspreken aan al deze gulle gevers. Door deze gift heeft SFDH het volgende kunnen doen: het voorzien van een gift t.b.v. een borg om zo een nieuwe energieleverancier te regelen, het betalen van (een deel van de) hoge jaarnota’s zodat er geen schuld ontstond. Of geen hoge aflossingsregelingen getroffen hoefde te worden wat ten koste ging van het leefgeld.

Omdat in oktober 2023 alle gelden vergeven waren uit de energiecampagne, heeft SFDH vanuit het suppletiefonds tot eind december 2023 de aanvragen verder bekostigd. In totaal is er € 204.155 uitgegeven in heel 2023 aan energiekosten. Dit was als volgt bekostigt:

In 2022 ontvangen via donaties:               € 167.592 (waarvan € 50.000 gedoneerd door Fonds 1818)

In 2023 ontvangen via donaties:               €     9.463

Uit Suppletiefonds:                                    €   27.100

---------------

Totaal:                                                             € 204.155

In totaal zijn 204 huishoudens geholpen met een gift. Dat betekent dat er gemiddeld € 1.000,- per huishouden is uitgegeven. Het laagste bedrag was € 73,-, het hoogste bedrag was (een uitschieter) van € 5.113,-. SFDH heeft het verschuldigde bedrag altijd rechtstreeks overgemaakt naar de energieleverancier. Bij elke aanvraag die ingediend is door een hulpverlener werd maatwerk geboden: er werd gekeken naar de persoonlijke situatie, naar de inkomsten en uitgaven en naar het perspectief van de gift. Zo is er veelvuldig geadviseerd om de Energiebank of Duurzaam Den Haag in te schakelen om energiebesparende maatregelen te treffen. Is er geadviseerd om de energietoeslag aan te vragen (zowel vanuit de gemeente als vanuit het rijk) en is er geadviseerd om t.b.v. de hoge maandtermijnen een aanvraag bijzondere bijstand te doen. Daarnaast is er regelmatig een doorverwijzing gegeven naar Helpdesk Geldzaken om het budgetplaatje op orde te krijgen.

Op deze manier hopen wij dat wij vele Haagse inwoners geholpen hebben met het weer bieden van perspectief. Inmiddels is het jaar 2023 voorbij en zijn de energieprijzen gelukkig weer redelijk bijgesteld. SFDH gaat er vanuit dat het budget vanuit het jaarlijkse suppletiefonds toereikend is voor 2024 om een probleem in de vaste lasten op te vangen.

jun
12

Noodpotje

Budget voor kleine bedragen

Soms denk je als hulpverlener: wat zou het fijn zijn om een klein potje te hebben waar mijn hele team snel kleine bedragen uit kan halen t.b.v. een urgente nood voor een cliënt. Denk bijvoorbeeld aan wat euro's voor boodschappen, een tramkaartje voor naar het ziekenhuis, € 5,- voor de eigen bijdrage bij de apotheek, etc.  SFDH kan dan een bedrag beschikbaar stellen onder de volgende voorwaarden:

 • Er kan maximaal € 350,- aangevraagd worden.
 • de giften zijn uitsluitend bestemd voor Haagse inwoners.
 • De aanvragende organisatie is een actief samenwerkingspartner van SFDH en de hulpverlener is bekend bij SFDH.
 • De aanvragende organisatie ziet haar Haagse klanten regelmatig op kantoor, in het buurthuis etc. Dit pand heeft een kantooradres in Den Haag.
 • Per client kan er maximaal € 25,- vergeven worden aan urgente noodzaken.
 • De noodpot is bestemd voor partnerorganisaties die geen geld in beheer hebben van de client (zoals budgetbeheerders en bewindvoerders - zij kunnen vanuit de beheerrekening een klein bedrag overmaken naar de leefgeldrekening).
 • Er is een vaste contactpersoon binnen het team/de organisatie die dit aanvraagt en de verantwoording heeft over de uitgifte.
 • Als het potje (bijna) leeg is ontvangt SFDH graag een kort overzicht per mail van hoeveel personen er met welk bedrag geholpen zijn.
 • Vervolgens kan er opnieuw een bedrag aangevraagd worden.
 • Er is sprake van het '4-ogen' principe. Minimaal 2 personen binnen de organisatie zijn op de hoogte van de uitgifte.
 • De aanvraag kan ingediend worden via het standaard aanvraagformulier, bij naam client kun je de naam van jezelf invullen, de inkomsten en uitgavenvelden kunnen op € 0,- gezet worden.
 • Het bedrag zal gestort worden op de IBAN van jouw organisatie.
mei
11

Tips voor een goede aanvraag bij SFDH

SFDH is er voor het oplossen van acute financiële nood.  Dat houdt in dat we zoveel mogelijk binnen 24-48 uur op een aanvraag willen besluiten als dat noodzakelijk is (Suppletie-aanvragen worden 1x p.m. in de commissie besproken - bekijk hier de data.) 

Een snel besluit kan alleen als  jouw aanvraag goed en volledig, en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, bij ons binnenkomt. Hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller SFDH tot een oordeel kan komen. Voor een goede aanvraag bij SFDH hebben we de volgende tips:

 • Schrijf een duidelijke motivering van de aanvraag, bij voorkeur op briefpapier van de organisatie die de aanvraag doet. SFDH kent de persoon waarvoor je aanvraagt  niet persoonlijk, dus wie is deze persoon, zodat wij als het ware hem/haar leren kennen. Denk  hierbij aan: achtergrond van de persoon, samenstelling huishouden, waar komt hij/zij vandaan, waarom is hij/zij bij jouw in begeleiding? Hoe is de persoon in de financiële problemen terecht gekomen?
 • Benoem alle inkomsten en uitgaven die er zijn (van alle personen die tot het huishouden behoren.)
 • Beschrijf wat er urgent is bij deze aanvraag.
 • T.b.v. een schuld vaste lasten: Benoem duidelijk de reden / oorzaak waarom iemand deze schuld heeft gekregen.
 • Beschrijf wat de persoon zelf kan oplossen of zelf al opgelost heeft. 
 • Benoem wat er op dit moment gedaan wordt aan de financiële situatie (bv: doorbetaling vanuit uitkering, stand van zaken omtrent bv. budgetbeer en/of bewind, beslag opheffen etc.)
 • Geef aan welke ‘voorliggende voorzieningen’ allemaal aangevraagd/uitgezocht zijn en wat daarvan het resultaat is.
 • Vraag altijd aan vanuit een email-adres van de organisatie waar je werkzaam bent, en nooit vanuit een privé-mailadres.
 • Voeg de meest recente (datum tot vandaag) bankafschriften toe van de afgelopen 2 maanden (graag officiele downloads of kopietjes van de papieren afschriften, geen losse foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens);
 • Geef aan welk perspectief iemand heeft met een gift van SFDH. Denk hierbij aan: een betaalde baan, client gaat naar een cursus ‘weet wat je besteedt’, client gaat/staat onder bewind om nieuwe schulden te voorkomen, Etc.
 • Gebruik in de aanvraag begrijpelijke taal en beschrijf de situatie in chronologische volgorde. 

Een sociale rapportage van 2 zinnen geeft geen voldoende inzicht. Zo moet het niet (maar gebeurt helaas wel): ‘Meneer zit in de schuldhulpverlening en heeft heel weinig leefgeld. Zijn wasmachine is kapot en ik vraag een fonds aan voor een nieuwe’. Of: ‘Meneer dient te participeren en om OV uit te sparen heeft hij een fiets nodig’.

 

apr
13

Hulp voor 70-plussers!

Het Koningin Emma Fonds doneert aan SFDH een bedrag om te besteden aan 70-plussers. Dit fonds zet zich in om armoede en eenzaamheid bij Haagse 70-plussers te bestrijden. Als er ondersteuning nodig is t.b.v. bijvoorbeeld leefgeld, woninginrichting, medische zorg of anderzins, dan kunt u zoal gebruikelijk bij SFDH hiervoor een aanvraag indienen. Maar het Koningin Emma Fonds is ook bereid om breder te kijken om vooral ook eenzaamheid onder ouderen aan te pakken / te bestrijden. Zaken als deelname aan evenementen (een musical of festival b.v.), een uitje (naar de dierentuin, de opera of de bioscoop b.v.), deelname aan de bingo in het buurthuis, de dam- lees- wandel- fitness- of breiclub of de yogales passen binnen deze doelstelling. Ook kosten daaraan gerelateerd (b.v het tram/treinkaartje) komen hiervoor in aanmerking. Schroom dus niet maar vraag aan voor deze belangrijke doelgroep!

mei
20

Garantstelling huur

Aan Haagse burgers die uit de hulpverlening komen en een woning zoeken wordt regelmatig door de potentiele verhuurder gevraagd om iemand te vinden die garant staat voor de huur. In sommige situaties kan SFDH deze garantstelling bieden. De garantstelling vanuit SFDH is in principe alleen een contract op papier. Hierin staan afspraken die nagekomen moeten worden door verhuurder, huurder en SFDH. Dit contract wordt door de 3 partijen ondertekend. Garantstelling is een garantie voor de verhuurder dat als -stel- de huurder, om wat voor reden dan ook, de huur niet zou kunnen betalen, dat de verhuurder de achterstallige huur (tot een maximum bedrag) kan verhalen bij de garantsteller, in dit geval SFDH. We gaan er vanuit dat de garantstelling alleen een afspraak op papier is. Client gaat gewoon netjes de huur altijd op tijd betalen. De garantstelling zorgt er voor dat een verhuurder de kamer/woning aan de betreffende persoon wil verhuren. Bij de afspraken in het contract staat o.a. dat de verhuurder bij 1 maand achterstand dit meldt bij de hulpverlener die de aanvraag heeft ingediend én bij SFDH. Tevens dat als er niet meer aan de betalingsverplichting voldaan kan worden, het huurcontract wordt opgezegd. Meer info hierover kunt u opvragen bij SFDH door ons te bellen. We nemen dan meteen de casus met u door, zodat bekeken kan worden of uw client hiervoor in aanmerking kan komen.