Suppletiefonds

Inleiding

Het Suppletiefonds voorziet in financiele middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen zodat er weer perspectief ontstaat. Het gaat dan om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekeraar.

Door wie?

Ook hier geldt dat Sociale Fondsen Den Haag alleen aanvragen in behandeling neemt die door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend. 

Wat kan aangevraagd worden?

Per aanvraag wordt in de regel niet meer dan € 3750 beschikbaar gesteld en alleen dan als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend èn er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Een enkele keer kan tot een hogere bijdrage dan € 3750 worden besloten.

Hoe wordt aangevraagd?

Voor aanvragen uit het Suppletiefonds  kun je het digitale aanvraagformulier gebruiken. In het formulier kun je de sociale rapportage tovoegen. Hierin wordt de situatie van de cliënt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die de hulperlener voor ogen heeft, de motivatie van de client en de concrete hulpvraag.
Daarnaast zijn de volgende stukken nodig die door de hulpverlener aangeleverd dienen te worden: een bewijs van inkomen, recente bankafschriften van de afgelopen 2 maanden, een recent overzicht van alle schulden en hoeveel daar momenteel per maand op afgelost wordt, een recent stuk van de schuld waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd en andere bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de aanvraag (bv. beschikking of bereidheidsverklaring bewindvoering).

De besluitvorming

De aanvragen voor het Suppletiefonds worden beoordeeld door de Commissie Suppletiefonds, die daartoe 11 x per jaar in vergadering bijeenkomt. In 2024 komt de Commissie Suppletiefonds bijeen op de volgende data:

 • 16 januari
 • 6 februari
 • 5 maart
 • 2 april
 • 7 mei
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Aanvragen graag bij voorkeur uiterlijk 1 week voor de vergadering indienen. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden in overleg doorgeschoven naar een volgende vergadering. Aanvragen die niet kunnen wachten tot de volgende vergadering worden uiteraard tussentijds altijd direct opgepakt door SFDH.

LET OP: aanvragen voor afkoop zorgverzekering voor 31-12 kunnen uiterlijk in de vergadering van 3 december behandeld worden! Deze aanvragen dienen uiterlijk 1 december bij ons binnen te zijn.


Er is ook een spoedprocedure, die pas dan in werking wordt gesteld als absoluut zeker is dat er geen uitstel van bedreigende maatregelen wordt verleend. Het is raadzaam eerst telefonisch contact met SFDH op te nemen, alvorens een beroep te doen op deze spoedprocedure.

Niet eens met het besluit?

Als de client of de hulpverlener zich niet kan vinden in het besluit van de Commissie Suppletiefonds, dan kan hij of zij een schriftelijk Verzoek tot Herziening indienen bij het Algemeen Bestuur.

Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS)

Doelgroep.

Het VBS is aan te vragen voor ex-zelfstandigen die hun voormalig bedrijf administratief niet kunnen afsluiten maar waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.

Aanvraagprocedure.

Deze komt in grote lijnen overeen met de procedure zoals omschreven op de pagina ‘Aanvragen’.

 • De aanvraag moet volledig ingevuld zijn, met een recent overzicht van inkomsten en uitgaven + recente bankafschriften van de afgelopen 2 maanden.
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een sociale rapportage waaruit duidelijk de gehele situatie blijkt én waarom de kosten niet zelf betaald kunnen worden.
 • In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan  € 1.500 voor het administratief afsluiten van een voormalig bedrijf.
 • De aanvraag t.b.v. een ex-zelfstandige dient vergezeld te gaan van een recente offerte van een administratie- of accountantsbureau (Sociale Fondsen Den Haag heeft een lijst van bureaus beschikbaar waar goede ervaringen mee zijn opgedaan).
 • Er dient een uitschrijfbewijs KvK toegevoegd te worden.

Beperking.

Voor een bijdrage uit de VBS kunnen alleen rechtstreeks aanvragen worden ingediend vanuit financieel dienstverlenende instellingen als Gemeente Den Haag afdeling Financiële Hulpverlening en Fivoor MJD.  Andere instellingen kunnen alleen een beroep doen op de VBS als zij door middel van een brief van Den Haag afdeling Financiële Hulpverlening  kunnen aantonen dat na het afsluiten van de financiële administratie van het eigen bedrijf  toelating tot het traject van schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.

Haags Jongeren Talentenfonds (Opgeheven)

Het Talentenfonds wat voorheen een apart fonds bij SFDH was, is komen te vervallen. De pot is leeg en helaas kunnen hier geen aanvragen meer voor ingediend worden. 

Studiefonds Haagse Dreamers

Studeren voor ongedocumenteerde jongeren.

Als jongere zonder verblijfspapieren kun je studeren in Den Haag. Zo werk je aan een toekomst. Voor jezelf én de stad. Check of je aan de eisen voldoet:

 • Je bent jonger dan 30 jaar
 • Je hebt een Nederlands diploma vmbo, havo, of mbo (of haalt het binnenkort0
 • Je wilt studeren aan het mbo of hbo in Den Haag

Wil je starten met een studie? Deze scholen hebben zich aangesloten bij het Convenant Haagse dreamers: ROC Mondriaan, mboRijnland, de Haagse Hogeschool, Hogeschool der Kunsten Den Haag en Hotelschool Den Haag.  In principe kun je bij deze scholen studeren voor het normale (wettelijke tarief) les - of collegegeld. Red je het niet om de schoolkosten (volledig) zelfstandig te betalen, dan kan er voor jou door een begeleider een aanvraag ingediend worden bij het Studiefonds Haagse Dreamers. Dit kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op deze site. 

Heb je vragen over studeren, over een aanvraag bij het studiefonds, over het aanmelden voor een studie, over de begeleiding etc.? Je kunt al je vragen stellen via de werkgroep van het Convenant Haagse Dreamers: dreamers@hhs.nl.

Heb je als begeleider vragen over het invullen van het aanvraagformlier: je kunt je vraag mailen naar info@socialefondsendenhaag.nl.