Privacyverklaring

Sociale Fondsen Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sociale Fondsen Den Haag
Postbus 125
2501CC Den Haag
070-7113906

S. Zwartkruis is de Functionaris Gegevensbescherming van Sociale Fondsen Den Haag. Zij is te bereiken via info@socialefondsendenhaag.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sociale Fondsen Den Haag verwerkt persoonsgegevens om te bepalen of wij noodhulp zal verstrekken. De aanvrager verstrekt deze gegevens aan ons, met of via een hulpverlener, als er bij ons een aanvraag voor noodhulp wordt gedaan. Door het invullen van de benodigde gegevens en het versturen van de aanvraag geeft u toestemming dat wij deze gegevens verwerken en bewaren.
Wij verwerken de persoonsgegevens die in het aanvraagformulier worden ingevuld, waaronder:

  • Voor- en achternaam van de cliënt,
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Gezinssamenstelling
  • Financiële gegevens
  • Waarom en hoeveel noodhulp wordt er aangevraagd, inclusief motivatie.
  • Contactgegevens hulpverlener
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of namens u verstrekt worden bv. in mail of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sociale Fondsen Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen bepalen of wij op de ingediende aanvraag noodhulp kunnen verstrekken. De contactgegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door/via wie de aanvraag is gedaan, om hem/haar te laten weten of de aanvraag is goed- of afgekeurd en om de afhandeling van de noodhulp via de hulpverlener te laten plaatsvinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sociale Fondsen Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor de beoordeling van aanvragen van belang is te weten of er al eerder noodhulp is verstrekt en welke hulpverlener daarbij betrokken was, bewaren wij ook na afhandeling van de aanvraag gegevens. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 6 jaar. Daarna achten wij eerdere aanvragen niet meer van belang voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag.
Alle gegevens worden digitaal bewaard in een speciaal programma en is alleen in te zien door de medewerkers via een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Alle aanvraagformulieren worden via de site versleuteld verzonden en voldoen aan het wettelijk privacyreglement.

Gegevens t.b.v. financiële administratie worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor geldende termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sociale Fondsen Den Haag verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke bepaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sociale Fondsen Den Haag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sociale Fondsen Den Haag. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialefondsendenhaag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sociale Fondsen Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sociale Fondsen Den Haag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@socialefondsendenhaag.nl.