Doen jullie iets met schulden?

Sociale Fondsen Den Haag is er in principe niet om algemene schulden af te lossen of openstaande rekeningen te betalen. Er zijn echter uitzonderingen hierop zoals het oplossen van een achterstand in (1 van de) vaste lasten. Kijk bij het kopje Fondsen bij Suppletiefonds en Voorziening Bijzondere Schuldensituaties wat die uitzonderingen o.a. zijn. Daarnaast wordt er per casus bekeken of het logisch is om een deel van een (kleine) schuld voor iemand af te lossen. Neem hiervoor contact op met SFDH.

Kan ik tandartskosten aanvragen?

Voor de aanvraag van tandartskosten voor Haagse burgers zijn er afspraken gemaakt tussen de verschillende fondsen in Den Haag. Elke aanvraag voor tandartskosten wordt eerst verstuurd naar Sociale Fondsen Den Haag. Een evt. toekenning beperkt zich slechts tot acute medische/noodhulp of pijnbestrijding met een maximaal bedrag van € 400,- tot  een uiterste van € 500,- (afhankelijk van wat er nodig is). Hiermee moet de gehele behandeling dekkend zijn, wij doen niet een deel-toekenning. Bij de behandeling moet gedacht worden aan het trekken van kiezen, functieherstel d.m.v. partiele prothese of een restauratie om de functie en esthetiek aanvaardbaar te maken. SFDH voorziet niet in een gift voor volledige gebitsrenovaties, kronen, bruggen, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen in de achterste grote kiezen (7 en 8 nummers), wortelkanaalbehandeling als er  veel elementen missen en/of rest van het gebit matig/slecht is. Ook parodontitis - een chronische ontsteking van het tandvlees -  wordt niet vergoed door SFDH.

We zijn enkel bereid tot een hogere bijdrage als de cliënt kiest voor een volledige gebitsprothese, die een min of meer permanente oplossing biedt. De eigen bijdrage voor een prothese bedraagt circa € 900,00.

Mochten de tandartskosten aantoonbaar noodzakelijk zijn, dan bepalen we (met ondersteuning van een onafhankelijke tandheelkundig adviseur) tot welk bedrag - in samenwerking met de andere fondsen - er een gift wordt gedaan.

Als je een aanvraag wilt indienen voor jouw cliënt, graag eerst bekijken of er nog voorliggende voorzieningen zijn (zorgverzekering, Bijzondere Bijstand van de Gemeente Den Haag). Mocht dat niet het geval zijn, dan graag een offerte bijvoegen van de tandarts en zo mogelijk al met deze tandarts afspreken alleen te begroten wat echt urgent en medisch noodzakelijk is.

Let op: tandartsbehandelingen die reeds verricht zijn, worden niet meer toegekend door ons. 

Heeft het fonds beperkingen?

De volgende zaken komen beperkt in aanmerking voor een gift:

 •  fysiotherapie: maximaal 9 behandelingen + 1 intake.

De volgende zaken komen niet voor een gift in aanmerking:

 • Periodieke uitkeringen voor levensonderhoud en vervoer
 • Schulden algemeen
 • Algehele gebitscorrecties en orthodontiekosten
 • 1e huur en borg bij personen afkomstig van een andere gemeente
 • Studiekosten ( zie voor meer info de alinea hieronder)
 • Adoptiekosten
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Legeskosten voor aanvraag / verlenging / wijziging van / hoger beroep voor verblijfsvergunningen of een MVV, of kosten daaraan gerelateerd ( kosten voor advocaat, vertaalkosten, onderzoek etc.). 
 • Kosten gerelateerd aan reis en/of verblijfskosten van en/of naar het buitenland (om welke reden dan ook)
 • E-Bikes
 • Hypotheekschulden
 • Boetes of andere kosten a.g.v. strafbaar feit.
 • Naturalisatiekosten
 • Begrafeniskosten
 • (Jaar) Abonnement op fitness / sportschool
 • een reeds betaalde rekening of een openstaande rekening waarvan het produkt of de dienst voordat de aanvraag wordt ingediend reeds geleverd of uitgevoerd is. 

Wat is een voorliggende voorziening?

Sociale Fondsen Den Haag komt in beeld nadat eerst gekeken is naar andere mogelijkheden. Wij gaan ervan uit dat je eerst hebt bekeken of er een voorliggende voorziening beschikbaar is. Is deze er niet, niet volledig, of niet op tijd: dien dan een aanvraag bij SFDH in.  Je kunt hier vinden welke (armoede) regelingen en voorliggende voorzieningen er voor Haagse burgers zijn.

Kan er kosten voor studie aangevraagd worden?

SFDH er voor urgente noden en niet voor studiekosten. Daarom zijn we als SFDH  afwijzend t.a.v. studiekosten. We gaan er vanuit dat voor de kosten van een studie het volledige voorliggend veld wordt benut zoals DUO, Leven Lang Leren Krediet (via DUO), de werkgever of uitkeringsinstantie, vrienden, familie en/of specifieke studiefondsen, etc. Bij SFDH kun je een lijst van deze studiefondsen opvragen.  

Hoe gaan jullie om met privacy?

We voldoen aan alle eisen van de AVG. We gaan zeer zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens van zowel aanvrager als client. Zo wordt de website regelmatig gecheckt door een ethisch hacker, worden de aanvraagformulieren versleuteld verzonden en via een code opgeslagen in een goed beveiligd digitaal systeem. Wij communiceren niet ongevraagd met derden over clienten. Alles op kantoor ligt letterlijk en figuurlijk achter slot en grendel en om 17.00 uur gaat het kantoor zelf ook op slot. Wij communiceren nooit met naam en toenaam in rapportages / verantwoordingen. Bekijk ook onze privacyverklaring.