Suppletiefonds

Inleiding

Het Suppletiefonds voorziet in financiele middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen zodat er weer perspectief ontstaat. Het gaat dan om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekeraar.

Door wie?

Ook hier geldt dat Sociale Fondsen Den Haag alleen aanvragen in behandeling neemt die door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend. 

Wat kan aangevraagd worden?

Per aanvraag wordt in de regel niet meer dan € 3750 beschikbaar gesteld en alleen dan als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend èn er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Een enkele keer kan tot een hogere bijdrage dan € 3750 worden besloten.

Hoe wordt aangevraagd?

Voor aanvragen uit het Suppletiefonds  kun je het digitale aanvraagformulier gebruiken. bij de aanvraag kun je de sociale rapportage tovoegen. Hierin wordt de situatie van de cliënt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die de hulperlener voor ogen heeft, de motivatie van de client en de concrete hulpvraag.
Daarnaast zijn de volgende stukken nodig: een bewijs van inkomen, recente bankafschriften van de afgelopen 2 maanden, een recente saldo-opgave van alle schulden en andere bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de aanvraag (bv. beschikking of bereidheidsverklaring bewindvoering).

De besluitvorming

De aanvragen voor het Suppletiefonds worden beoordeeld door de Commissie Suppletiefonds, die daartoe 11 x per jaar in vergadering bijeenkomt. In 2023 komt de Commissie Suppletiefonds bijeen op de volgende data:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Aanvragen graag bij voorkeur uiterlijk 1 week voor de vergadering indienen. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden in overleg doorgeschoven naar een volgende vergadering. Aanvragen die niet kunnen wachten tot de volgende vergadering worden uiteraard tussentijds altijd direct opgepakt door SFDH.

LET OP: aanvragen voor afkoop zorgverzekering voor 31-12 kunnen uiterlijk in de vergadering van 5 december behandeld worden! Deze aanvragen dienen uiterlijk 1 december bij ons binnen te zijn.


Er is ook een spoedprocedure, die pas dan in werking wordt gesteld als absoluut zeker is dat er geen uitstel van bedreigende maatregelen wordt verleend. Het is raadzaam eerst telefonisch contact met SFDH op te nemen, alvorens een beroep te doen op deze spoedprocedure.

Niet eens met het besluit?

Als de client of de hulpverlener zich niet kan vinden in het besluit van de Commissie Suppletiefonds, dan kan hij of zij een schriftelijk Verzoek tot Herziening indienen bij het Algemeen Bestuur.

Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS)

Inleiding.

Een toenemend aantal mensen kampt met ernstige schuldenproblematiek. Vanwege verschillende omstandigheden zijn veel van hen niet toe te leiden naar een traject van schuldhulpverlening. Twee van de meest in het oog lopende omstandigheden zijn:

 • De schuldenaar heeft een of meerdere niet saneerbare boetes.
 • De schuldenaar is een ex-zelfstandige, die het aan middelen ontbreekt om zijn voormalig bedrijf administratief te kunnen afsluiten.

In samenwerking met de Gemeente den Haag is daarom de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS) in het leven geroepen.

Doelgroep.

 • Schuldenaren met niet saneerbare boetes, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.
 • Ex-zelfstandigen die hun voormalig bedrijf administratief niet kunnen afsluiten, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.

Aanvraagprocedure.

Deze komt in grote lijnen overeen met de procedure zoals omschreven op de pagina ‘Aanvragen’.

 • De aanvraag moet volledig ingevuld zijn, met een recent overzicht van inkomsten en uitgaven.
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapportage waaruit duidelijk blijkt dat de boetes, waarvoor een aanvraag wordt gedaan, daadwerkelijk niet saneerbaar zijn. Het is aan de aanvrager om zéér recente opgave van de saldi aan te leveren.
 • Het moet duidelijk zijn dat de overige schulden wèl saneerbaar zijn.
 • Ook moet zo veel als mogelijk aannemelijk worden gemaakt dat de cliënt zeer gemotiveerd is om het sanerings/bemiddelings proces tot een goed einde te brengen.
 • In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan € 1.250 voor niet-saneerbare boetes en € 1.500 voor het administratief afsluiten van een voormalig bedrijf. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.
 • De aanvraag t.b.v. een ex-zelfstandige dient vergezeld te gaan van een recente offerte van een administratie- of accountantsbureau (Sociale Fondsen Den Haag heeft een lijst van bureau's beschikbaar waar goede ervaringen mee zijn opgedaan) + een uitschrijfbewijs KvK.

Besluitvorming.

De besluitvorming vindt plaats op het bureau. In geval van een bijdrage voor de boetes kan het bureau te rade gaan bij een van de drie adviseurs die het bestuur heeft benoemd.

Beperking.

Voor een bijdrage uit de VBS kunnen alleen rechtstreeks aanvragen worden ingediend vanuit financiëel dienstverlenende instellingen als Gemeente Den Haag afdeling Financiele Hulpverlening en Fivoor MJD.  Andere instellingen kunnen alleen een beroep doen op de VBS als zij door middel van een brief van Den Haag afdeling Financiele Hulpverlening  kunnen aantonen dat na het wegwerken van de schuld toelating tot het traject van schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.

Fonds Rust en Vreugd

Heeft u een client die een moeilijke periode achter de rug heeft en wel toe is aan wat ontspanning? De gedachte achter de vakantiebijdrage van St Rust en Vreugd is dat deze mensen op adem kunnen komen en bemoediging vinden om hun leven in goede banen te (blijven) leiden.  De aard van de giften betreft primair uitgaven voor vakanties voor individuen die minder draagkrachtig zijn en een (zeer) moeilijke periode in hun leven doormaken, met als verdere beperking:

-       het betreft personen die Nederlands staatsburger zijn en/of in Nederland wonen; 
-       het doel van de vakantie is niet van kerkelijke aard; 
-       de betreffende personen vallen niet in de categorie “verslaafden”. 
-       de omvang van de gift is kleinschalig, met als richtbedrag €500 per volwassene en €250 per kind. 
-       in beginsel krijgt ieder individu slechts eenmaal een bijdrage van R&V.

Met aanvullende voorwaarden:

 • De vakantie vindt plaats in Nederland
 • Omdat SFDH zich richt op individuele nood is dit fonds bestemd voor individuen, met hun partner en/of kinderen en niet voor een groep begunstigden. Een uitzondering kan altijd gemaakt worden, mits de casus daar om vraagt. Voor groepsvakanties verwijzen wij - als het om jeugdigen gaat -  in eerste instantie naar het Jeugdvakantieloket.
 • Als er elders al een bedrag beschikbaar is gesteld vult SFDH in principe niet aan, uitzonderingen uitgezonderd.

SFDH zal de aanvragen stroomlijnen via de reguliere aanvraagprocedure. De aanvraag kan digitaal ingediend worden door u al professioneel hulpverlener, niet door een Haagse burger zelf. Bij de aanvraag dient de hulpverlener een overzicht van inkomsten/uitgaven van de client toe te voegen en een begroting van de kosten. Daarnaast de gebruikelijke sociale rapportage.

Koningin Emma Fonds

SFDH werkt samen met: het Koningin Emma Fonds.

Dit fonds zet zich in om armoede en eenzaamheid bij Haagse 70-plussers te bestrijden. Als er ondersteuning nodig is t.b.v. bijvoorbeeld leefgeld, woninginrichting, medische zorg of anderzins, dan kun je zoal gebruikelijk bij SFDH hiervoor een aanvraag indienen. Maar het Koningin Emma Fonds is ook bereid om breder te kijken om vooral ook eenzaamheid onder ouderen aan te pakken / te bestrijden. Zaken als deelname aan evenementen (een musical of festival b.v.), een uitje (naar de dierentuin, de opera of de bioscoop b.v.), deelname aan de bingo in het buurthuis, de dam- lees- wandel- of breiclub of de yogales passen binnen deze doelstelling. Ook kosten daaraan gerelateerd (b.v het tram/treinkaartje) komen hiervoor in aanmerking. Schroom dus niet maar vraag aan voor deze belangrijke doelgroep!