Suppletiefonds

Inleiding

Het Suppletiefonds voorziet in financiele middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen zodat er weer perspectief ontstaat. Het gaat dan om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekereraar die nog niet zijn aangemeld bij het CAK.

Door wie?

Ook hier geldt dat Sociale Fondsen Den Haag alleen aanvragen accepteert die door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend. Aanvragen die rechtstreeks van de cliënten komen, worden doorverwezen.

Wat kan aangevraagd worden?

Per aanvraag wordt in de regel niet meer dan € 3750 beschikbaar gesteld en alleen dan als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend èn er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Een enkele keer kan tot een hogere bijdrage dan € 3750 worden besloten.

Hoe wordt aangevraagd?

Voor aanvragen uit het Suppletiefonds moet het aanvraagformulier volledig worden ingevuld. Iedere aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapport waarin de situatie van de cliënt wordt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die rapporteur voor ogen heeft, de motivatie van de client en de concrete hulpvraag.
De aanvragen moeten ook vergezeld gaan van een bewijs van inkomen, een copie van het laatste bankafschrift, alsmede een zeer recente saldo-opgave van alle schulden waarvoor een bijdrage wordt gevraagd en alle andere stukken die maar van belang zijn voor de aanvraag.

De besluitvorming

De aanvragen voor het Suppletiefonds worden beoordeeld door de Commissie Suppletiefonds, die daartoe 11 x per jaar in vergadering bijeenkomt. In 2020 komt de Commissie Suppletiefonds bijeen op de volgende data:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 maart
 • 21 april
 • 19 mei
 • 23 juni
 • 21 juli
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Aanvragen moeten bij voorkeur uiterlijk 2 weken voor de vergadering worden ingestuurd. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden in overleg doorgeschoven naar een volgende vergadering.LET OP: aanvragen voor afkoop zorgverzekering voor 31-12 kunnen uiterlijk in de vergadering van oktober behandeld worden! Deze aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober bij ons binnen te zijn.
Er is ook een spoedprocedure, die pas dan in werking wordt gesteld als absoluut zeker is dat er geen uitstel van bedreigende maatregelen wordt verleend. Het is raadzaam eerst telefonisch contact met het bureau op te nemen, alvorens een beroep te doen op deze spoedprocedure.

Niet eens met het besluit?

Als de client of de rapporteur zich niet kan vinden in het besluit van de Commissie Suppletiefonds, dan kan hij of zij een schriftelijk Verzoek tot Herziening indienen bij het Algemeen Bestuur.

Jongeren Talenten Fonds

Inleiding

Op initiatief van de gemeenteraad heeft de Gemeente Den Haag per 1 januari 2002 het Haags Jongeren Talentenfonds ingesteld en dat vervolgens aan ons in beheer gegeven. Aan dit fonds hebben naast de Gemeente Den Haag ook Fonds 1818, de Stichting Levi Lassen, de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en de Stichting Boschuysen een bijdrage geleverd.

Doelstelling

Het verstrekken van bijdragen aan Haagse kinderen tot 18 jaar die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap.

De aanvraagprocedure

Als een kind in de talenendatabase van Den Haag TOP-sport bekend is (https://denhaag.com/nl/topsport), dan dient de aanvraag door TOPSport gedaan te worden. In overige gevallen kunnen ook ouders en/of verzorgers rechtstreeks een aanvraag indienen  door middel van:
Een volledig ingevuld formulier vergezeld van;

 • bewijs van inkomen en (indien van toepassing) opgave van schulden en bewijzen van aflossing;
 • bankafschriften van de afgelopen 2 maanden;
 • een motivatiebrief waarin het gevraagde wordt omschreven;
 • overzicht van de exacte kosten van de training, kampen, deelname kampioenschap etc.
 • een aanbeveling van een onafhankelijk deskundige, waaruit het bijzondere talent èn de noodzaak van de maken kosten blijkt (bijv. uitnodiging voor bondstraining, uitnodiging voor een masterclass of kampioenschap, aan te schaffen instrumenten of apparatuur; maar ook kosten ivm vervoer om bijzondere trainingen of anderszins bij te kunnen wonen).

Hoogte van de uitkering

Een uitkering zal in de regel niet hoger zijn dan € 1350.

Uitsluitingen

In principe gaan wij er van uit dat voor voetbal- zwem-, en wielrentalenten  geen bijdrage verstrekt dient te worden, daar deze sporten hun eigen circuits hebben waarbinnen talenten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Mocht dit aantoonbaar anders zijn dan vernemen wij dat graag.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau van de Stichting SSF , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk verzoek tot herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.

Haagse Emancipatie Studiefonds (HES)

LET OP: Het HES-potje is leeg. Momenteel kunnen - tot nadere order - hier geen aanvragen voor ingediend worden. 

 

Inleiding

Bij een aantal organisaties bestond al enige tijd zorg over het beperkt aantal vrouwen dat doorstroomt naar een hoger opleidingsniveau, waarbij beperkte financiële middelen vaak in de weg staat. Dat heeft er toe geleid dat de Gemeente Den Haag gelden heeft vrijgemaakt voor het Haags Emancipatie Studiefonds en dit fonds in beheer heeft gegeven aan ons.

Doelstelling

Het verstrekken van bijdragen aan Haagse vrouwen zodat het voor hen mogelijk wordt een opleiding tot maximaal MBO-niveau te volgen. In uitzonderingsgevallen kan besloten worden ook een bijdrage te leveren, die het vrouwen mogelijk een HBO-opleiding af te ronden.

De aanvraagprocedure

Deze wijkt niet af van de gebruikelijke procedure van de SSSF, die staat beschreven op de pagina ‘Aanvragen’. Er kan in één keer maar voor maximaal 1 jaar worden aangevraagd. Voor vervolgjaren moet steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend.  

Hoogte van de uitkering

Een uitkering zal in de regel niet hoger zijn dan € 1500. In beginsel wordt de bijdrage verstrekt in de vorm van een lening, die evenwel pas dan zal worden teruggevorderd als een opleiding ‘verwijtbaar’ wordt afgebroken.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau, dan kan er binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur ingediend worden.

Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS)

Inleiding.

Een toenemend aantal mensen kampt met ernstige schuldenproblematiek. Vanwege verschillende omstandigheden zijn veel van hen niet toe te leiden naar een traject van schuldhulpverlening. Twee van de meest in het oog lopende omstandigheden zijn:

 • De schuldenaar heeft een of meerdere niet saneerbare boetes.
 • De schuldenaar is een ex-zelfstandige, die het aan middelen ontbreekt om zijn voormalig bedrijf administratief te kunnen afsluiten.

In samenwerking met de Gemeente den Haag is daarom de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS) in het leven geroepen.

Doelgroep.

 • Schuldenaren met niet saneerbare boetes, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.
 • Ex-zelfstandigen die hun voormalig bedrijf administratief niet kunnen afsluiten, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.

Aanvraagprocedure.

Deze komt in grote lijnen overeen met de procedure zoals omschreven op de pagina ‘Aanvragen’.

 • De aanvraag moet volledig ingevuld zijn, met een recent overzicht van inkomsten en uitgaven.
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapportage waaruit duidelijk blijkt dat de boetes, waarvoor een aanvraag wordt gedaan, daadwerkelijk niet saneerbaar zijn. Het is aan de aanvrager om zéér recente opgave van de saldi aan te leveren.
 • Het moet duidelijk zijn dat de overige schulden wèl saneerbaar zijn.
 • Ook moet zo veel als mogelijk aannemelijk worden gemaakt dat de cliënt zeer gemotiveerd is om het sanerings/bemiddelings proces tot een goed einde te brengen.
 • In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan € 1.250. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.
 • De aanvraag t.b.v. een ex-zelfstandige dient vergezeld te gaan van een recente offerte van een administratie- of accountantsbureau (Sociale Fondsen Den Haag heeft een lijst van bureau's beschikbaar waar goede ervaringen mee zijn opgedaan).

Besluitvorming.

De besluitvorming vindt plaats op het bureau. In geval van een bijdrage voor de boetes kan het bureau te rade gaan bij een van de drie adviseurs die het bestuur heeft benoemd.

Beperking.

Voor een bijdrage uit de VBS kunnen alleen rechtstreeks aanvragen worden ingediend vanuit financiëel dienstverlenende instellingen als Den Haag afdeling Financiele Hulpverlening en Fivoor MJD.  Andere instellingen kunnen alleen een beroep doen op de VBS als zij door middel van een brief van Den Haag afdeling Financiele Hulpverlening  kunnen aantonen dat na het wegwerken van de schuld toelating tot het traject van schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.

Knipkaart Tienermoeders

Knipkaart Tienermoeders

Via een verkorte procedure kan één keer per jaar € 100,00 bij ons aangevraagd worden, geheel vrij te  besteden.

Voorwaarden:

 • Zoals voor alle cliënten van SSSF moeten de jonge moeders in Den Haag wonen.
 • De absolute leeftijdsgrens is 20 jaar, dus, op de dag dat de jonge moeder 21 jaar wordt, kan er geen aanvraag meer worden ingediend.
 • Aanvragen voor een meisje, die in verwachting is van een eerste kind worden (nog) niet toegekend.

De procedure is als volgt:

Bij het aanvraagformulier hoeft geen inhoudelijke sociale rapportage of andere bijlagen toegevoegd te worden. slecht het invullen van de algemene gegevens volstaat. Bij de inkomsten hoeft alleen de bron van inkomsten worden vermeld, bijv. bijstand, studiefinanciering o.i.d. Bedragen zijn niet nodig, ook niet aan de uitgaven-kant. Bij het veld 'financiele hulpvraag' kan kortweg knipkaart ingevuld worden.

 

Tijdschriften Abonnement

Voor minderjarige kinderen vanaf 3 jaar tot 17 jaar bestaat de mogelijkheid om een jaarabonnement op een kindertijdschrift aan te vragen. Doel hiervan is dat kinderen zo op speelse wijze in aanraking komen met taal en zich ontwikkelen. U als hulpverlener kan de aanvraag doen hiervoor en aangeven welk tijdschrift gewenst is. De Donald Duck en Tina zijn uitgesloten. SFDH sluit het abonnement af met de uitgever en zorgt ervoor dat het tijdschrift thuisgestuurd wordt. Is er in 1 gezin meer dan 1 kind aanwezig die in aanmerking komt voor een tijdschrift? Per gezin kunnen er maximaal 2 abonnementen afgesloten worden. De volgende tijdschriften kunnen aangevraagd worden: Okki, Bobo, Wild van Freek, National Geografic Junior, Zo zit dat, Donald Duck Junior, Katrien, FashionChick Girls, Meidenmagazine of de Donald Duck Pocket. 

Fonds Rust en Vreugd

Heeft u een client die een moeilijke periode achter de rug heeft en wel toe is aan wat ontspanning? De gedachte achter de vakantiebijdrage van St Rust en Vreugd is dat deze mensen op adem kunnen komen en bemoediging vinden om hun leven in goede banen te (blijven) leiden.  De aard van de giften betreft primair uitgaven voor vakanties voor individuen die minder draagkrachtig zijn en een (zeer) moeilijke periode in hun leven doormaken, met als verdere beperking:

-       het betreft personen die Nederlands staatsburger zijn en/of in Nederland wonen; 
-       het doel van de vakantie is niet van kerkelijke aard; 
-       de betreffende personen vallen niet in de categorie “verslaafden”. 
-       de omvang van de gift is kleinschalig, met als richtbedrag €500 per volwassene en €250 per kind. 
-       in beginsel krijgt ieder individu slechts eenmaal een bijdrage van R&V.

Met aanvullende voorwaarden:

 • De vakantie vindt plaats in Nederland
 • Omdat SFDH zich richt op individuele nood is dit fonds bestemd voor individuen, met hun partner en/of kinderen en niet voor een groep begunstigden. Een uitzondering kan altijd gemaakt worden, mits de casus daar om vraagt. Voor groepsvakanties verwijzen wij - als het om jeugdigen gaat -  in eerste instantie naar het Jeugdvakantieloket.
 • Als er elders al een bedrag beschikbaar is gesteld vult SFDH in principe niet aan, uitzonderingen uitgezonderd.

SFDH zal de aanvragen stroomlijnen via de reguliere aanvraagprocedure. De aanvraag kan digitaal ingediend worden door u al professioneel hulpverlener, niet door een Haagse burger zelf. Bij de aanvraag dient de hulpverlener een overzicht van inkomsten/uitgaven van de client toe te voegen en een begroting van de kosten. Daarnaast de gebruikelijke sociale rapportage.